Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie obce Boliarov,  v konaní vedenom pod č. 9/2019-Bo pre stavebníka Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, Mlynská č. 31, Košice na realizáciu stavby "V398 a V251 - úprava VN vedenia" na pozemkoch parc. registra "E" č. 603/5, 350, 1335, 1346, 366/1, 372, 377, 388, 392, 341 kat. úz. Boliarov, parc. registra "E" č. 507/1, 101, 97, 94, parc. registra "C" č. 511/4, kat. úz. Čižatice.


 
 

Polícia BidovceVytlačiť
 

V sledovanom období mesiacov máj a jún 2019 oddelenie Policajného zboru v Bidovciach eviduje nárast protiprávnych konaní s prvkom vlámania sa do obydlí, krádeží voľne položených veci na pozemkoch pri rodinných domoch a porušovanie domovej slobody.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu stavu, ako aj z hľadiska prevencie kriminality, ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku žiadame občanov o spoluprácu v boji proti kriminalite:

 

  • nebyť ľahostajný k svojmu majetku a nenechávať svoje veci/predmety, ktoré by mohli byť objektom záujmu páchateľa, voľne dostupne/položené na viditeľnom mieste na súkromnom pozemku,
  • nenechávať otvorené brány, bráničky vedúce k domom, chatám a objektom priľahlým k domom a tieto podľa možnosti hlavne vo večerných a nočných hodinách uzamykať,
  •  nenechávať vo večerných, resp. nočných hodinách dokorán otvorené okná na svojich domoch a objektoch priľahlým k domom,
  • v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzamykať dvere/brány/bráničky, ktorými je možné dostať sa na pozemok, resp. do obydlia a tiež uzatvárať okná na domoch a nenechávať ich otvorené, resp. pootvorené,

Zároveň žiadame o poskytnutie informácií k podozrivým osobám, resp. vozidlám pohybujúcim vo vašej obci na telefónnom čísla 158 alebo +421961933901.

 

 


 
 

Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu - oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice okolieVytlačiť
 

i_5620403.jpg

 

Podľa § 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej a vetrinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred

b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania

c) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu

d) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané

Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

RVPS v SR monitorujú domáce zabíjačky ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu v regiónoch, ktoré boli stanovené na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat.

V prípade domácich zabíjačiek ošípaných to znamená, že každý chovateľ ošípaných je povinný pri domácej zabíjačke odobrať vzorky bráničných pilierov na vyšetrenie trichinel. Náklady na laboratórne vyšetrenie vzoriek na Trichinellu z odobratých tiel domácich ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu budú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR. Vzorku na laboratórne vyšetrenie trichnel musí sprevádzať sprievodný doklad, ktorý je uložený v prílohe.

i_5618941.jpg


 
 

Voľné pracovné miesto pomocný pracovník - Obec RozhanovceVytlačiť
 

Obec Rozhanovce prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov.
Úväzok: hlavný pracovný pomer – plný pracovný úväzok
Dátum nástupu: ihneď
Platové podmienky: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


Náplň práce: čistenie a údržba verejných priestranstiev, upratovanie okolo verejných budov, kosenie cintorína a verejných priestranstiev, údržba budov, priestranstiev a majetku obce


Iné kritéria: primeraná fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, praktické myslenie, zodpovednosť a aktívny prístup k práci, spoľahlivosť a flexibilnosť. Vodičský preukaz a výučný list výhodou.


Bližšie informácie v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00 hod na telefónnych číslach 0907909779, 0911540598.


Žiadosti o prijatie do zamestnania je možné doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Rozhanovciach.


Údaje o zamestnávateľovi:
Obec Rozhanovce
SNP 48
04442 Rozhanovce
obec@rozhanovce.com


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019Vytlačiť
 

JÚL 2019

Komunálne odpady - 5. júla 2019, 19. júla 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 23. júla 2019

 

AUGUST 2019

Komunálne odpady - 02. augusta 2019, 16. augusta 2019, 30. augusta 2019

PET fľaše - 14. augusta 2019

Papier - 20. augusta 2019

 

SEPTEMBER 2019

Komunálne odpady - 13. septembra 2019, 27. septembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. septembra 2019

 

OKTÓBER 2019

Komunálne odpady - 11. októbra 2019, 25. októbra 2019

Elektro, VKM, kovové obaly - 24. októbra 2019

PET fľaše - 28. októbra 2019

 

NOVEMBER 2019

Komunálne odpady - 08. novembra 2019, 22. novembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 11. novembra 2019

Sklo - 26. novembra 2019

 

DECEMBER 2019

Komunálny odpad - 06. decembra 2019, 20. decembra 2019

PET fľaše - 10. decembra 2019

 

 


 
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2019Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2019

 

4. zber 19.07.2019

 

5. zber 20.09.2019

 

6. zber 18.11.2019

 

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka