Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Zvoz nefunčkných elektrospotrebičovVytlačiť
 

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci

zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

 

Zvoz sa uskutoční:

19.7. 2018

v čase o 9:00 hod.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

 

 

Súbor na stiahnutie Čižatice (3).pdf Čižatice (3).pdf (333.2 kB)

 
 

Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Detská ambulancia Rozhanovce - MUDr. PirickáVytlačiť
 

Vážení občania,


detská ambulancia Rozhanovce oznamuje, že v dňoch od 09. júla do 20. júla, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


Zastupovať ju bude detská ambulancia v Kráľovciach.


 
 

Zrušenie prvej výzvy WIFI4EUVytlačiť
 

Zrušenie prvej výzvy WIFI4EU.

Pre všetkých, ktorí čakajú odpoveď, či naša obec bola úspešná pri predkladaní žiadosti o inštaláciu WI-FI zariadenia pre obec.
Obec Čizatice sa úspešne zaregistrovala a včas podala žiadosť o inštaláciu WI-FI zariadenia pre obec-WIFI4EU. Avšak prvá výzva bola zrušená.
CELÉ ZNENIE DÔVODU ZRUŠENIA VÝZVY:
Dobrý deň,
Napriek veľkému úspechu, pokiaľ ide o počet predložených žiadostí, bola Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) Európskej komisie nútená rozhodnúť o zrušení prvej výzvy na predkladanie žiadostí,
ktorá sa začala 15. mája. Po dôkladnom preskúmaní dospela k záveru, že technická chyba neumožnila žiadateľom podať žiadosti za rovnakých podmienok.

Európska komisia je odhodlaná zachovať spravodlivosť a spoľahlivosť verejnej súťaže.

Nová výzva na predkladanie žiadostí sa začne na jeseň 2018 (presný dátum bude oznámený).

Prevádzka portálu sa obnoví po ukončení vývoja príslušných informačných technológií.

Ak ste už zaregistrovali na tomto portáli svoju obec alebo spoločnosť, ktorá má Wi-Fi zariadenia inštalovať, budete informovaný e-mailom o opätovnom sprevádzkovaní portálu a dátume začiatku nasledujúcej
výzvy na predkladanie žiadostí. Nebudete sa musieť znovu zaregistrovať.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Europe direct.

Ďakujeme za porozumenie.
Mrzí nás to,
Pekný deň želáme
Tím WiFi4EU

 

Obec Čižatice sa opätovne zapojí do výzvy ak bude vyhlásená..


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018Vytlačiť
 

JÚL 2018

Komunálny odpad - 6. júla 2018, 20. júla 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. júla 2018

 

AUGUST 2018

Komunálny odpad - 3. augusta 2018, 17. augusta 2018, 31. augusta 2018

PET fľaše - 15. augusta 2018

Papier - 21. augusta 2018

 

SEPTEMBER 2018

Komunálny odpad - 14. septembra 2018, 28. septembra 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 25. septembra 2018

 

OKTÓBER 2018

Komunálny odpad - 12. októbra 2018, 26. októbra 2018

Elektro, VKM, Kovové obaly - 25. októbra 2018

PET fľaše - 29. októbra 2018

 

NOVEMBER 2018

Komunálny odpad - 9. novembra 2018, 23. novembra 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 12. novembra 2018

Sklo - 27. novembra 2018

 

DECEMBER 2018

Komunálny odpad - 7. decembra 2018, 21. decembra 2018

PET fľaše - 11. decembra 2018

 

Súbor na stiahnutie Cizatice_KS.pdf Cizatice_KS.pdf (111.7 kB)

 
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018

 

4. zber 20.07.2018

5. zber 21.09.2018

6. zber 19.11.2018

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Informačný letákVytlačiť
 

Vážení občania, venujte prosím pozornosť týmto oznamom!                                      

 1.     Upozorňujeme Vás na nevhodné parkovanie Vašimi motorovými vozidlami   na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v našej obci. Zlým a nevhodným parkovaním ohrozujete ostatných účastníkov premávky a vystavujete sa poškodeniu vlastného majetku.

Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch.

V prípade, že z Vašej strany nebude toto upozornenie rešpektované a Vaše zaparkované vozidlá budú aj naďalej prekážať mechanizmom na týchto miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, zimná údržba NEBUDE vykonaná.                                                                                                                                          


 

2.      Vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam občanov na opakovaný výskyt voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa, resp. držiteľa psa na verejných priestranstvách v našej obci, žiadame všetkých majiteľov psov, aby dostatočne zabezpečili uzavretie psov vo svojich dvoroch. Uzavretím a zabezpečením psa na svojom pozemku alebo dome zabránite nielen voľnému pobehávaniu psa po obci, ale môžete predísť aj zbytočnému ohrozeniu spoluobčanov.

          Zároveň Vás chceme informovať o tom, že ak sa situácia nezlepší, obec pristúpi k odchytu túlavých psov externou firmou.

       Žiadame, aby ste ako majitelia svojich psov zo zákona za nich zodpovední zabezpečili, aby sa psy nepohybovali voľne po obci.

      Od Januára 2018 bude možné zakúpiť si registračnú známku pre svojich psov na Obecnom úrade Čižatice. Po tomto termíne každý odchytený pes bez registračnej známky, bude považovaný za nebezpečného a v zmysle dohôd so štátnou veterinárnou správou, resp. inými orgánmi, bude následne odchytený. Psy s registračnou známkou po ich identifikácii budú na základe požiadavky vlastníka navrátené, avšak s finančnou náhradou vlastníka, resp. majiteľa psa.

          Vo vlastnom záujme žiadame vlastníkov, aby si svojich psov označili registračnými známkami, aby neprišiel majiteľ o svojho psa, ktorý mu aj náhodou môže ujsť.

Toto upozornenie je vydané v prospech a bezpečnosť všetkých občanov našej obce, za porozumenie vopred ďakujeme.

Obec Čižatice


 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka