Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevínVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

                                                               
          

Obec Čižatice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

oznamuje,


že na základe žiadosti Ing. Viktora Dulinu bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 79 v k.ú. Čižatice, ktorý je podľa výpisu z LV č. 127 vo vlastníctve žiadateľa.   

 

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. je päť pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu na www.cizatice.sk.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: OÚ Čižatice 64, 044 47 Kecerovce alebo  elektronicky na e-mailovú adresu: obeccizatice@centrum.sk.


 
 

Dovolenka MUDr. Líšková - praktický lekár pre dospelýchVytlačiť
 

Vážení občania,

MUDr. Líšková - praktický lekár pre dospelých z Keceroviec oznamuje, že v dňoch od 13.júna do 02. júla nebude ordinovať z dôvodu čerpania DOVOLENKY.

Zastupovať ju bude MUDr. Marušiak z Bidoviec.


 
 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2016Vytlačiť
 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čižaticiach pre rok 2016

 

Jún 2016

17.06.2016 (čas upresníme)

August 2016

26.08.2016 (čas upresníme)

Október 2016

14.10.2016 (čas upresníme

December 2016

16.12.2016 (čas upresníme)


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016Vytlačiť
 

JÚN 2016

Komunálny odpad - 10. júna 2016, 24. júna 2016

PET fľaše - 14. júna 2016

JÚL 2016

Komunálny odpad - 8. júla 2016, 22. júla 2016

Zmiešané plasty a PET fľaše - 26. júla 2016

AUGUST 2016

Komunálny odpad - 5. augusta 2016, 19. augusta 2016

PET fľaše - 15. augusta 2016

SEPTEMBER 2016

Komunýlny odpad - 2. septembra 2016, 16. septembra 2016, 30. septembra 2016

Zmiešané plasty a PET fľaše - 27. septembra 2016

OKTÓBER 2016

Komunálny odpad - 14. októbra 2016, 28. októbra 2016

PET fľaše - 24. októbra 2016

Elektro odpad a kovové obaly - 27. októbra 2016

NOVEMBER 2016

Komunálny odpad - 11. novembra 2016, 25. novembra 2016

Zmiešané plasty a PET fľaše - 15. novembra 2016

DECEMBER 2016

Komunálny odpad - 9. decembra 2016, 23. decembra 2016

PET fľaše - 13. decembra 2016

Súbor na stiahnutie Cizatice_KS.pdf Cizatice_KS.pdf (95.4 kB)

 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka