Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Zápis detí do MŠ ČižaticeVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Čižatice oznamuje, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY v Čižaticiach na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v  dňoch:

6.5.2019 - 10.5.2019

6.5.2019 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod.

10.5.2019 v čase od 7.00 hod. do 12.30 hod.

Ostatné dni v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Žiadosť je možné podať aj písomne- poštou na adresu : Riaditeľka Materskej školy Čižatice, Čižatice 66, 044 47 Kecerovce.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ potvrdenú pediatrom o zdravotnej spôsobilosti navštevovať preškolské zariadenie obsahujúci aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť bude dostupná aj na  web. sídle obce.  

Zákonné podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 - ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Ďalšie podmienky prijatia:

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa prednostne prijímajú:

deti, ktoré už majú súrodencov v MŠ Čižatice
• deti, ktoré dovŕšili 3 roky,
• v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08. 2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 01.09.2019

 

Jarmila Kanászová

 riaditeľka MŠ Čižatice


 
 

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lestných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice – okolie odo dňa 08.03.2019 od 12:00 hod až do odvolania.


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019Vytlačiť
 

APRÍL 2019

Komunálne odpady - 12. apríla 2019, 26. apríla 2019

PET fľaše - 15. apríla 2019

 

MÁJ 2019

Komunálne odpady - 10. mája 2019, 24. mája 2019

Elektro, VKM, kovové obaly - 21. mája 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 22. mája 2019

 

JÚN 2019

Komunálne odpady - 07. júna 2019, 21. júna 2019

PET fľaše - 10. júna 2019

Sklo - 19. júna 2019

 

JÚL 2019

Komunálne odpady - 5. júla 2019, 19. júla 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 23. júla 2019

 

AUGUST 2019

Komunálne odpady - 02. augusta 2019, 16. augusta 2019, 30. augusta 2019

PET fľaše - 14. augusta 2019

Papier - 20. augusta 2019

 

SEPTEMBER 2019

Komunálne odpady - 13. septembra 2019, 27. septembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. septembra 2019

 

OKTÓBER 2019

Komunálne odpady - 11. októbra 2019, 25. októbra 2019

Elektro, VKM, kovové obaly - 24. októbra 2019

PET fľaše - 28. októbra 2019

 

NOVEMBER 2019

Komunálne odpady - 08. novembra 2019, 22. novembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 11. novembra 2019

Sklo - 26. novembra 2019

 

DECEMBER 2019

Komunálny odpad - 06. decembra 2019, 20. decembra 2019

PET fľaše - 10. decembra 2019

 

 


 
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2019Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018

 

3. zber 22.05.2019

 

4. zber 19.07.2019

 

5. zber 20.09.2019

 

6. zber 18.11.2019

 

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Výzva WIFI4EUVytlačiť
 

Vážení občania,


s potešením Vám oznamujeme, že naša obec  bola vybraná na financovanie vybudovania bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch. 

 

Ing. Stanislav Matta

starosta obce

 

https://techbox.dennikn.sk/v-93-slovenskych-obciach-bude-vdaka-wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pripojenie/?ref=dennikn


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, milí voliči, priatelia,

chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli a dali hlas svojmu kandidátovi. Volebná účasť 81,95 % svedčí o tom, že väčšina našich občanov sa zaujíma o dianie v našej obci.

Verím, že je v záujme aj novozvolených poslancov pracovať na tom, aby naša obec prosperovala a napredovala v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť svoje ciele a predsavzatia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že budem pracovať pre Vás a pre našu obec.

Ďakujem za prejavenie dôvery.

S úctou a pozdravom

 

Stanislav Matta, Ing.

starosta obce


 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka