Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

MUDr. StekauerVytlačiť
 

Vážení občania,


MUDr. Stekauer z Keceroviec, všeobecný lekár pre dospelých, oznamuje, že dňa 27. marca 2019, nebude ordinovať.


Zastupovať ho bude MUDr. Marušiak z Bidoviec.


 
 

Zápis detí do MŠ ČižaticeVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Čižatice oznamuje, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY v Čižaticiach na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v  dňoch:

6.5.2019 - 10.5.2019

6.5.2019 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod.

10.5.2019 v čase od 7.00 hod. do 12.30 hod.

Ostatné dni v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Žiadosť je možné podať aj písomne- poštou na adresu : Riaditeľka Materskej školy Čižatice, Čižatice 66, 044 47 Kecerovce.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ potvrdenú pediatrom o zdravotnej spôsobilosti navštevovať preškolské zariadenie obsahujúci aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť bude dostupná aj na  web. sídle obce.  

Zákonné podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 - ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Ďalšie podmienky prijatia:

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa prednostne prijímajú:

deti, ktoré už majú súrodencov v MŠ Čižatice
• deti, ktoré dovŕšili 3 roky,
• v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08. 2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 01.09.2019

 

Jarmila Štefančíková

 riaditeľka MŠ Čižatice


 
 

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lestných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice – okolie odo dňa 08.03.2019 od 12:00 hod až do odvolania.


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019Vytlačiť
 

MAREC 2019

Komunálne odpady - 01. marca 2019, 15. marca 2019, 29. marca 2019

Papier - 19. marca 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 25. marca 2019

 

APRÍL 2019

Komunálne odpady - 12. apríla 2019, 26. apríla 2019

PET fľaše - 15. apríla 2019

 

MÁJ 2019

Komunálne odpady - 10. mája 2019, 24. mája 2019

Elektro, VKM, kovové obaly - 21. mája 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 22. mája 2019

 

JÚN 2019

Komunálne odpady - 07. júna 2019, 21. júna 2019

PET fľaše - 10. júna 2019

Sklo - 19. júna 2019

 

JÚL 2019

Komunálne odpady - 5. júla 2019, 19. júla 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 23. júla 2019

 

AUGUST 2019

Komunálne odpady - 02. augusta 2019, 16. augusta 2019, 30. augusta 2019

PET fľaše - 14. augusta 2019

Papier - 20. augusta 2019

 

SEPTEMBER 2019

Komunálne odpady - 13. septembra 2019, 27. septembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. septembra 2019

 

OKTÓBER 2019

Komunálne odpady - 11. októbra 2019, 25. októbra 2019

Elektro, VKM, kovové obaly - 24. októbra 2019

PET fľaše - 28. októbra 2019

 

NOVEMBER 2019

Komunálne odpady - 08. novembra 2019, 22. novembra 2019

Zmiešané plasty, PET fľaše - 11. novembra 2019

Sklo - 26. novembra 2019

 

DECEMBER 2019

Komunálny odpad - 06. decembra 2019, 20. decembra 2019

PET fľaše - 10. decembra 2019

 

 


 
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2019Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018

 

2. zber 28.03.2019

 

3. zber 22.05.2019

 

4. zber 19.07.2019

 

5. zber 20.09.2019

 

6. zber 18.11.2019

 

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Výzva WIFI4EUVytlačiť
 

Vážení občania,


s potešením Vám oznamujeme, že naša obec  bola vybraná na financovanie vybudovania bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch. 

 

Ing. Stanislav Matta

starosta obce

 

https://techbox.dennikn.sk/v-93-slovenskych-obciach-bude-vdaka-wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pripojenie/?ref=dennikn


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, milí voliči, priatelia,

chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli a dali hlas svojmu kandidátovi. Volebná účasť 81,95 % svedčí o tom, že väčšina našich občanov sa zaujíma o dianie v našej obci.

Verím, že je v záujme aj novozvolených poslancov pracovať na tom, aby naša obec prosperovala a napredovala v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť svoje ciele a predsavzatia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že budem pracovať pre Vás a pre našu obec.

Ďakujem za prejavenie dôvery.

S úctou a pozdravom

 

Stanislav Matta, Ing.

starosta obce


 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka